Wat doet een waterschap?

We noemen Nederland ons kikkerlandje. Maar wist je dat van de ruim 6700 soorten kikkers en paden wereldwijd, er slechts 11 van nature voorkomen in Nederland. Een land waar veel kikkers verblijven zijn we dus helemaal niet. Het kille westen en noorden van Europa is te koud voor veel amfibieën, ze zijn namelijk koudbloedig. Figuurlijk bedoelen we met ons ‘kikkerland’: laag waterig land. Nederland ligt ten slotte voor 35% onder de zeespiegel. Waterbeheer is belangrijk voor ons. Een waterschap zorgt hiervoor!

kikker-waterschap

Droge voeten

Men zegt dan ook wel eens: “het waterschap is verantwoordelijk voor schoon water en droge voeten”. Volgens overheid.nl hebben waterschappen van oudsher de taak om namens de bewoners van een bepaald gebied, de waterhuishouding te regelen. Door al het water in Nederland zijn overstromingen een gevaar. Waterschappen dragen allereerst zorg voor de (regionale) waterkeringen. Dit betekent dat ze o.a. schade aan dijken repareren. Wist je dat schade ook kan ontstaan door muskus- en beverratten?!

Veilig zwemmen

Daarnaast doen waterschappen aan waterkwantiteitsbeheer. Waterschappen gaan verdroging van landbouw- en natuurgebieden tegen. Te veel water is een probleem maar te weinig water ook. Waterschappen regelen en bewaken (regionaal) het waterpeil. Dit doen  waterschappen bijvoorbeeld door beken te stuwen óf door het verlenen van vergunningen aan landbouw en industrie voor grondwateronttrekkingen. Allerlaatst beheren waterschappen in ons kikkerlandje de waterkwaliteit. Het waterschap neemt monsters van oppervlaktewater om de kwaliteit te bewaken. Ze controleren bijvoorbeeld  of het water van beken en zwemgelegenheden veilig is om te zwemmen.

Digitalisering bij waterschappen

Een waterschap is dus verantwoordelijk voor de waterstaatszorg van Nederland. Medewerkers worden in hun werk ondersteund door een informatievoorziening. Mijn eerste opdracht als trainee was bij Waterschap Limburg. In het kader van digitalisering werd een nieuwe informatievoorziening geïmplementeerd. Medewerkers van het waterschap gingen zaakgericht werken en archiveren, met de hulp van een Sharepoint platform.

Mijn taak als trainee

Als floorsupport medewerker ondersteunde ik medewerkers van het waterschap bij de digitale transformatie die ze ondergingen. In korte tijd raakte ik bekend met het systeem. Dit om reactief vragen te kunnen beantwoorden en proactief medewerkers mee te nemen, en te begeleiden binnen het nieuwe systeem. Verbeterideeën (ook van medewerkers) communiceerde ik terug naar het projectteam. Als floorsupport vielen bijzonderheden op de werkvloer, m.b.t. processen, snel op. Medewerkers van het waterschap zijn in hun werk erg afhankelijk van actuele informatie. Van informatie uit documenten, tot informatie uit foto’s of plattegronden. Niet alleen voor medewerkers die veel bij dijken en andere buitenlocaties aanwezig zijn. Maar ook voor de medewerkers die vergunningen beoordelen, is actuele en correcte informatie belangrijk in informatievoorziening.

Dit alles voor het waterbeheer in ons kikkerlandje.

;