Vakjargon van een Informatiemanager

Je gaat binnenkort aan de slag bij je nieuwe werkgever, met je nieuwe scrum team. De scrum master begint met een Daily Standpunt, hierin hoor je termen voorbijkomen zoals backlog, stakeholders en de product owner.

Mocht jij je nu afvragen wat er die ochtend nou gaat gebeuren, spiek dan even snel in dit lijstje.

Alle begrippen en afkortingen die je moet weten om te ‘shinen’ als YP-informatiemanager op je werkplek.

AD Active Directory, hier worden gegevens van personen in de organisatie opgeslagen
Agile Een mindset van een organisatie die staat voor wendbaar, lenig en flexibel. Het gaat over de manier van denken, werk en organiseren. Een van de frameworks voor agile werken is Scrum.
Anna Snel Oprichter van de VUCA Avademy, docent aan Breinstein en fanatieke fan van, wicked problems, BYOB en kerst.
Applicatie Beheer(der) Een applicatie beheerder is verantwoordelijk voor het optimaal functioneren en het up-to date houden van één of meer informatiesystemen binnen een organisatie systeem. In tegenstelling tot een Functioneel beheerder, kijk je hier vanuit de visie van een IT’er.
AVG De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Het doel is versterking en uitbreiding van privacy rechten.
Backlog Een lijst met User stories, Een lijst met alle taken die binnen het project vallen, het “to-do” lijstje van een sprint. De product owner prioriteert de punten in dit lijstje.
Big Data Grote hoeveelheid data. Door zorgvuldig verzamelen en verwerken kunnen hier patronen in worden ontdekt die anders nooit aan het licht zouden komen
BiSL Het staat voor Business Information Services Library en is een veelgebruikt framework voor functioneel beheer en informatiemanagement. Tijdens het traineeship krijg je hier uitgebreid les over.
Business Intelligence Het is het verzamelen, analyseren en presenteren van data (gegevens), ofwel het proces van omzetten van data naar informatie en dus kennis (intelligence)
Cloud Dit is een verzamelnaam voor het online opslaan en opvragen van data. Je apparaat maakt middels een internetverbinding contact met en server die de data bezit en bewaakt.
COBIT Control Objectives for Information and Related Technologies, is een (interne controle) framework met als doel om de prestaties op IT-gebied in kaart te brengen.
COSO The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Dit is een framework gericht op het risicomanagement binnen de organisatie en het verbeteren van interne beheersing en controle op organisatieniveau.
CvB College van Bestuur
Daily Standup Een dagelijkse bijeenkomst waarin het scrum team vragen aan elkaar kan stellen om zo obstakels snel te overkomen.
DDoS Distributed Denial of Service, hier wordt bij een aanval de capaciteit van een onlineservice aangevallen. Dit wordt gedaan door het netwerk van de service te overbelasten. Hierdoor zal de onlineservice niet meer te bereiken zijn voor medewerkers of klanten wat kan leiden tot imago schade.
Design Thinking Dit is een methode die gebruikt kan worden om problemen op te lossen. Het is uitstekend geschikt voor zeer complexe problemen, ofwel wicked problems. Anna Snel gaat hier acht lesdagen uitgebreid over op in, hier krijg je alle tools en kennis om zelf aan de slag te gaan met de wicked problems op jouw werkplek.
DMS Documentatie Management Systeem, dit is een softwareoplossing voor bedrijven waarbij de documentatieprocessen efficiënter verlopen.
EFQM European Foundation for Quality Management, het is een model bedoeld voor evaluatie, ontwikkeling en sturing van de organisatie.
ELO Elektrische Leeromgeving
ERP Enterprise Resource Planning, is een softwaresysteem dat een organisatie helpt om de belangrijkste bedrijfsprocessen te automatiseren en beheren voor optimale prestaties.
FTE Full Time Equivalent, dit is een getal tussen 0 en 1, waarbij 1 overeenkomt met een voltijdse functie.
Functioneel beheer(der) Een functioneel beheerder is verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van één of meer informatiesystemen binnen een organisatie systeem, vanuit de behoefte van de business kant.

Klinkt dit bekent? Dit kan een van je functies zijn als informatiemanager!

Hard Skills Dit zijn meetbare, functionele of technische vaardigheden die tastbaar zijn. Het traineeship gaat je hierbij helpen en deze skills naar een volgend niveau tillen.
ICT Informatie en Communicatie Technologie
Informatie “Het verschil dat het verschil maakt”
Informatieplan Het is een beschrijving van de gewenste informatiehuishouding vinnen een organisatie en is afgeleid van et informatiebeleid. Hoe deze eruit ziet is volledig afhankelijk van de organisatie.
INK- Model Instituut Nederlandse Kwaliteit-model, Is een managementmodel dat organisaties ondersteunt bij het verbeteren van integrale kwaliteit van de bedrijfsvoering met behulp van evaluatie, ontwikkeling en sturing van de belangrijkste aandachtsgebieden
Interventie Tussenkomst door iemand of iets, om verandering te realiseren of om iemand aan het denken te zetten. Er zijn verschillende methodes voor een interventie, bijvoorbeeld…
IoT Internet of Things, alle apparaten die met elkaar in verbinding staan met het internet en zo gegevens ontvangen en verzenden
ITIL Information Technology Infrastructure Library is een best practice om ervoor te zorgen dat een (IT) dienstverlener efficiënt en effectief werk kan verrichten. Dit wordt uitgebreid uitgelegd tijdens het traineeship.
Key-User De eindgebruiker van een applicatie of informatievoorziening en aanspreekpunt voor de vakafdeling. Daarnaast heeft de key-user ok meer affiniteit met- en kennis van de informatievoorziening en de applicaties en is hij of zij verantwoordelijk voor het beschrijven van werkprocessen en productietaken in de applicatie.
KPI’s Key Performance Indicators zijn metingen of data points die worden gebruikt om prestaties ten opzichte van bepaalde doelen te meten.
Lean Dit is een systematische aanpak om activiteiten die geen waarde toevoegen aan het proces te verminderen of te elimineren, het proces ‘leaner’ maken als het ware. Tijdens het traineeship wordt er in gegaan op de Lean Sigma Six methode, zeer goede techniek voor het verbeteren van processen en organisaties.
Learning Analytics Dit is een verzamelnaam voor alle data die verzameld wordt rondom het onderwijs.
Machine Learning Het gebruik maken van algoritmen, om hiervan te kunnen leren. Dit wordt veelal in risicoanalyses toegepast
Malware Dit is een softwareprogramma dat gebruikt wordt om systemen te verstoren, gevoelige informatie te verzamelen of een systeem binnen te dringen. Malware kan een computer binnendringen door slecht beveiligde software of doordat de gebruiker op verdachte websites kijkt om bijvoorbeeld films te downloaden.
Man-in-the-middle-aanval Zoals de naam al zegt, gaat bij deze aanval iemand tussen twee communicerende partijen in staan om alle gegevens die worden uitgewisseld te stelen. Zo’n crimineel kan ertussen komen door een slecht beveiligde wifi-verbinding of door slecht beveiligde browsers.
P&O Personeel en Organisatie
PDCA Plan Do Check Act is een cyclus die je helpt om je doel te behalen, doordat je van tevoren een goed plan opstelt en deze achteraf/ tussentijds evalueert.
Phising Met deze methode proberen cybercriminelen mensen (bijvoorbeeld) via email naar een valse website te lokken. Vervolgens proberen ze op deze valse websitegegevens of geld te stelen.
Product Owners De verantwoordelijke voor het maximaliseren van de waarde van het eindproduct, door prioriteren van de backlog items
Proof of Concept Bewijs dat het product doet wat het moet doen, vaak wordt dit gedaan door een testgroep van key-users.
Retrospective Aan het einde van de sprint vindt een reptrospective plaats, hier reflecteer je als team op het teamproces, werkwijze en onderlinge relaties. Hierbij laat je de inhoud los.
Rik Maes Hoogleraar aan de UvA, bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit, stichter van Academy for Information & Management en hij leverde één van de belangrijkste bijdrage aan onze hedendaagse visie op Informatie Management. Hij heeft heet negen9 vlaks model uitgewerkt tot zoals we het hedendaags kennen.

 

Sommigen noemen hem ook wel de ‘voorvader’ van het vak Informatie Management.

RPA Robotic Proces Autoation, het automatiseren van processen
RvT Raad van Toezicht
SaaS Software-as-aService, Software die als een onlinedienst wordt aangeboden zoals Office 365, Photoshop, maar ook Netflix, Spotify en Whatsapp.
SAM Software Asset Management, Is het proces van het beheren en optimaliseren van de aankoop, het onderhoud van softwarepakketten en de implementatie van softwarepakketten binnen een organisatie.
Scrum Het is een van de frameworks voor agile werken. Het team werkt met korte sprints, die zeer methodiek te werk gaat. Hierdoor is het team zeer flexibel en kan het snel resultaat leveren aan de klant. Je gaat hier meer over leren tijdens een uitgebreide les bij Breinstein.
Scrum Master Bewaakt het scrum proces en zorgt ervoor dat het scrum team goed zijn werk kan doen.
SEO Search Engine Optimalisatie
SIEM Security Information en Event Management houdt zich bezig met het gestructureerd en automatisch monitoren van servers, applicaties en databases.
SLA Service level Agreement, dit is een dienstenniveau-overeenkomst tussen de aanbieder en de klant met daarin de gemaakte afspraken over een product of dienst.
SOAR Security Orchestration and Automated Response is een verzamelnaam voor softwareoplossingen en tools die organisaties helpen in 3 belangrijke gebieden:

1.     Threat en Vulnerability management.

2.     Incident response.

3.     Automatisering van beveiligingswerkzaamheden.

SOC Een Security Operations Center monitort de computer en netwerkactiviteiten van een organisatie.
Soft Skills Dit zijn skills die een stuk minder tastbaar zijn en hebben meer betrekking op je persoonlijkheid. Samen met je fieldcoach ga je hier hard aan de slag om de beste verzie van jezelf te worden!
Sprint Demo Tijdens de Sprint Demo worden de opgeleverde functionaliteiten/deelresultaten gepresenteerd aan de stakeholders.
Sprint planning Deze meeting vindt plaats op het begin van de sprint. De Product Owner heeft voor deze meeting een prioritering van userstories opgesteld. Samen met het Development Team wordt er gekeken welke userstories in de komende sprint opgepakt kunnen worden en door wie.
Sprint refinement Dit is een optionele meeting waarin het Development Team samen met de Product Owner de gekozen userstories ‘refined’. Tijdens deze refinement wordt er gekeken naar userstories die in de praktijk niet helemaal haalbaar blijken en dus aangepast moeten worden. Ook kan het simpelweg zijn dat een userstory niet genoeg informatie bevat om deze goed uit te voeren. Dit wordt dan gezamenlijk aangevuld.
Sprint Retrospective De Retrospective wordt gebruikt om het Srum proces te evalueren. Hierin deelt iedereen wat ze goed vonden aan de afgelopen sprint en wat ze denken dat beter kan. Vervolgens definieert het team gezamenlijk actiepunten om de verbeterpunten aan te pakken.
SRM Supplier Relationship Mangement ofwel de organisatie van de verschillende relaties tussen een onderneming en haar leveranciers.
Stakeholders

 

Dit zijn de belanghebbende bij het functioneren van de organisatie. Zij oefenen invloed uit of worden beïnvloed door het functioneren van de organisatie.
Supply Chain Dit is een netwerk van alle individuen, organisaties, resources, activiteiten en technologieën die betrokken zijn de creatie en verkoop van een product.
Technisch beheer(der) Een technisch beheerder is verantwoordelijk voor de infrastructuur om de software heen; houdt de servers in de lucht en benaderbaar. In het kort houdt hij of zij de hardware van de organisatie up-to-date met controles, werkbaar en bereikbaar.
Treacy & Wiersma model Dit is een marketingmodel die bestaat uit 3 verschillende waardes waarop een bedrijf kan uitblinken: Product Leadership, Operational Excellence en Costumer Intimacy.
URL Uniform Resource Locator
User Stories Korte beschrijvingen van wat de gebruikers willen, die samen het eindproduct realiseren.  Vaak in het volgende standaard format geformuleerd

Als [beroep/functie], wil ik [behoefte], zodat [reden]

VUCA Academy Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous. Opgericht door Anna Snel voor het verzorgen van opleidingen rondom complexe verander- en innovatievraagstukken. Tijdens de lessen van Anna, ga je hier uitgebreid mee aan de slag.
XLA eXperience level Agreement, dit is een dienstenniveau-overeenkomst over de beleving die een geleverde dienst bij klanten en/ of gebruikers teweeg breng om deze zo te verbeteren.
;