Trainee bij gemeente Edam-Volendam

omgevingswet

Als trainee Change management ben ik met mijn medecollega’s een verbindende factor bij de implementatie van de omgevingswet die in 2021 van kracht is. De omgevingswet bundelt alle wetten voor de leefomgeving en stimuleert het samenspel tussen initiatiefnemers en overheid.

Er is een structurele verandering binnen de samenleving gaande, waardoor een ambtelijke organisatie genoodzaakt is om te veranderen. Toenemende individualisering, een mondige burger, terugtredende en meer faciliterende overheid. Ze willen via de reguliere procedure binnen 8 weken een vergunning verlenen en tussentijds zover mogelijk informeren over wat in jouw persoonlijke situatie van toepassing is. Dit door gelijktijdig met een geheel vernieuwend digitaal stelsel, cultuuromslag zowel intern als extern en een ongekende proportie die ook nog zijn vertaling moet krijgen binnen de overheid.

Nieuwe wet

Aangezien de wet in ontwikkeling is, is het moeilijker om meteen de juiste weg in te slaan.  Het is lastig om de consequenties te bepalen; wat betekent het voor de burger als we de regelgeving in een bepaalde vorm gieten en wat betekent het voor de medewerkers als we kiezen voor een bepaalde organisatie inrichting & (digitale) samenwerking. Vanwege deze reden is het des te moeilijker om alle betrokkenen mee te nemen en hen volledig voor deze verandering voor te bereiden. Het is een kwestie van uitproberen, evalueren en bijstelllen (PDCA), wat maakt dat je voor onverwachte situaties komt te staan, hard moet werken en door moet zetten om tot een vorm te komen met nieuwe routines die volledig op de omgevingswet anticiperen.

Daarnaast dienen we veel met ketenpartners rekening te houden. De omgevingswet zorgt voor een groot spanningsveld tussen wat de politiek wil en hoe er daadwerkelijk gewerkt wordt binnen de ambtenarij.

Toekomst van de omgevingswet

Of de omgevingswet voor eenvoud en minder regels gaat zorgen wat beter inspeelt op de klantbeleving, is afhankelijk van hoe met de overgangsperiode wordt omgegaan, welke inhoudelijke keuzes gemaakt worden, hoe het gehele proces wordt vormgegeven, hoe het samenhangend kijken wordt toegepast, hoe het digitaal wordt gefaciliteerd en hoe gedisciplineerd de overheden zijn om de oude regels en werkwijze te ontkrachten.

De focus als trainee Change Management ligt met name op de transformatie die de gemeente op het gebied van organisatieontwikkeling moet doorgaan om het samenhangend kijken zowel intern als extern mogelijk te maken.

;