Ketensamenwerking bij informatiemanagementsystemen (deel 1): Het nut

Binnen informatiemanagement speelt het gebruik van systemen een belangrijke rol. Een informatiemanagementsysteem is ervoor ingericht dat strategische, tactische en operationele overleggen worden gestroomlijnd. Het is essentieel dat hierbij een goede informatie-uitwisseling en informatie-afstemming plaatsvindt, zowel binnen als buiten de organisatie(s).  Vaak wordt hiervoor software gebruikt met als doel betere inzicht/communicatie, dat ook gebruikersvriendelijk kan worden gerealiseerd. Door het gebruik van ketensamenwerking kunnen de voordelen worden vergroot. Deze blog gaat in op het nut van ketensamenwerking bij informatiemanagementsystemen.

Ketensamenwerking

Door samenwerking binnen ketens, zoals bijvoorbeeld veelal bij overheidsorganisaties wordt gedaan, is goede bruikbare en betrouwbare informatie essentieel. De koppeling tussen digitale informatie en digitale systemen en de onderlinge uitwisseling hiervan bevorderd de samenwerking tussen organisaties (ketenpartners) die deel uitmaken van een stroom producten, diensten of informatie. Dit heet ketensamenwerking. Door het gebruik van ketensamenwerking kan er ook gesteld worden dat er een soort netwerk ontstaat tussen ketenpartners daarin interacties van informatiestromen. Deze interacties zorgen ervoor dat de verschillende ketenpartners meer van elkaar weten en er (dus) ook sneller geschakeld kan worden en er van elkaar geleerd kan worden. Dit betekent dus ook dat er efficiencyslagen gemaakt kunnen worden. Het hebben van onderling vertrouwen is hierbij ook belangrijk. Doordat informatie gedeeld wordt met elkaar (kennisdeling), verbeterd ook de kwaliteit en volledigheid van de informatie. De volledigheid van informatie maakt het ook gemakkelijker voor de eindgebruiker of klant, er hoeft minder vaak informatie worden gedeeld met/bij de ketenpartners aangezien de informatie al bekend is. Het samenbrengen van gegevens binnen het Elektronische Patiëntendossier (EPD) in de zorgsector en de uitwisseling van algemene burgergegevens tussen overheidsinstellingen kunnen worden gezien als goede voorbeelden hiervan.

Data-uitwisseling en afhankelijkheid

Een goede ketensamenwerking gaat echter niet vanzelf. Hiervoor zijn investeringen nodig, bijvoorbeeld in tijd, afstemming en de juiste middelen zoals software. Deze investeringen zijn nodig omdat niet elke organisatie met hetzelfde informatiesysteem en -middelen werkt. Vaak kan dit worden opgelost door middel van diverse cloudoplossingen, die ervoor kunnen zorgen dat organisaties met verschillende systemen kunnen samenwerken. Een tweede aandachtspunt is de onderlinge afhankelijkheid tussen ketenpartners. Doordat er meer informatie wordt gedeeld maak je jezelf ook afhankelijker van anderen. Dit betekent dus ook dat het beheersen van de risico’s een gezamenlijke taak is van de ketenpartners, bijvoorbeeld op het gebied van privacy van de gegevens en de methode van informatiebeveiliging. De partners moeten gezamenlijk tot maatregelen/acties komen.

Conclusie

Goede ketensamenwerking bevorderd uiteindelijk de bedrijfsresultaten voor elke individuele partner en is zeker aan te raden binnen het gebied van informatiemanagement en informatiemanagementsystemen. De informatie zal hierdoor kwalitatief beter en vollediger worden, doordat deze wordt aangevuld (en gebruikt) door de diverse ketenpartners. Dit verhoogt de efficiency. Belangrijk aandachtspunt blijft de onderlinge afhankelijkheid, bijvoorbeeld ten aanzien van informatiebeveiliging. Echter met goede afspraken en onderlinge commitment en vertrouwen kan het grote voordelen bieden voor de ketenpartners.‍

Lees hier verder in deel 2.

Geraadpleegde bronnen:

;