Zakelijke foto’s op LinkedIn en de AVG

AVG

Tijdens een netwerkavond in Den Haag kreeg ik de volgende vraag: “Mogen wij de foto die zojuist van u genomen is op LinkedIn plaatsen?” De vraag werd aangevuld met een verwijzing naar de AVG/GDPR en de mededeling dat de nieuwe privacywet vereist dat men voor publicatie toestemming vraagt aan de gefotografeerde(n). Dit is een misvatting, die de organisatie van de netwerkavond onnodig extra werk heeft bezorgd. De onderhavige situatie (verder genoemd: LinkedIn situatie) valt namelijk in de meeste gevallen onder een uitzonderingscategorie, waardoor toestemming niet nodig is in dit geval.

De nieuwe privacywetgeving

Via een overdosis aan mailtjes met ‘vernieuwd privacybeleid’ en toestemmingsverzoeken voor het blijven ontvangen van nieuwsbrieven (die we soms nooit eerder ontvangen hebben), heeft het merendeel van ons kennis gemaakt met de afkorting AVG. We hebben de grappen voorbij zien komen dat de AVG niet staat voor de aloude ‘aardappel, vlees, groente’ combinatie, maar doelt op de Algemene Verordening Gegevensbescherming en dat deze privacywet op 25 mei 2018 is ingegaan. Verder kunnen we inmiddels dromen dat deze nieuwe privacywetgeving ‘iets’ te maken heeft met persoonsgegevens, het verwerken van die gegevens en dat burgers meer rechten krijgen om te beïnvloeden wat er met hun gegevens gebeurt.

Toepasselijkheid AVG

Als uitgangspunt geldt dat de AVG van toepassing is zodra sprake is van de verwerking van een persoonsgegeven. Hierbij maakt het niet uit of de verwerking digitaal of op schrift plaatsvindt. Verwerken, in de zin van de AVG, is zo’n beetje alles wat je met een gegeven kunt doen. Denk aan: opslaan, bewerken, kopiëren, doorgeven, het enkel inzien van een gegeven, etcetera. Verder ziet het begrip persoonsgegeven op ieder gegeven dat direct of indirect te herleiden is tot een persoon.

Regels AVG

De AVG kent regels en uitzonderingen in het kader van de verwerking van persoonsgegevens. Indien je binnen de AVG valt, oftewel geen aanspraak kunt maken op één van de uitzonderingen, zal je de regels moeten opvolgen. Denk hierbij aan: het bijhouden van een register met daarin alle verwerkingen die je doet, het goed beveiligen van persoonsgegevens en het kunnen aantonen van een legitieme grondslag voor verwerkingen. In het geval je aanspraak kunt maken op één van de uitzonderingen, val je geheel of gedeeltelijk buiten de AVG. Tot de uitzonderingen behoren: verwerkingen voor strikt huishoudelijk gebruik en verwerkingen met een journalistiek karakter. In deze bijdrage ga ik in op de uitzondering ‘verwerking met een journalistiek karakter,’ omdat deze exceptie het zwaartepunt vormt van mijn standpunt in de LinkedIn situatie. Kun je namelijk beargumenteren dat het publiceren van een foto van een netwerkevent, bijvoorbeeld op LinkedIn, een journalistiek karakter heeft?

Journalistiek handelen als uitzonderingsgrond binnen de AVG

Bij de uitzonderingsgrond m.b.t. journalistiek handelen staat de activiteit die wordt uitgevoerd centraal en niet de beroepsgroep of het medium van de uitvoerder. Volgens de Europese rechter ben je journalistiek aan het handelen op het moment dat je ‘informatie, meningen of ideeën bekend maakt aan het publiek, ongeacht het overdrachtsmedium. De activiteiten zijn niet voorbehouden aan mediaondernemingen en kunnen winstoogmerk hebben, aldus de Europese rechter. Van belang is dat de verwerking van de betreffende persoonsgegevens verband houdt met het delen van informatie, een mening of idee, aan het publiek.

De definitie van journalistiek handelen is ruim geformuleerd, maar geeft geen vrijbrief aan organisaties om je foto op LinkedIn te plaatsen. Fotografen moeten ook na constatering dat de journalistieke exceptie van toepassing is, een legitieme grondslag hebben om je persoonsgegevens te verwerken. Tevens zal de fotograaf alsnog zijn grondslag moeten afwegen tegen jouw privacybelang op een wijze die overeenkomt met de belangenafweging uit het portretrecht. Oftewel, de nieuwswaarde van het journalistieke handelen en de context weegt altijd mee bij de beoordeling leidend tot eventuele publicatie.

Wat heb je dan concreet aan de journalistieke exceptie hoor ik je denken? Je kunt aanspraak maken op privileges behorende bij de journalistieke exceptie en dit kan de fotograaf/organisatie veel werk schelen. Zo kom je sneller tot de constatering van een eigen gerechtvaardigd belang, omdat je een beroep kunt doen op de vrije nieuwsgaring. Ook mag je, mits de journalistieke waarde in redelijkheid zwaarder weegt dan het privacybelang, toestemming achterwege laten. Een ander voordeel is dat je geen register bij hoeft te houden van je journalistieke verwerkingen. En, indien je toch gebruik wilt maken van de grondslag toestemming, kan de gefotografeerde vanwege de journalistieke exceptie zijn toestemming niet meer intrekken.

Toepassing op de casus

Concluderend, de fotograaf op het netwerkevent stelde terecht dat de AVG van toepassing was bij het willen publiceren van mijn foto op LinkedIn. Immers, bij het maken en eventueel publiceren van mijn foto ben je aan het verwerken en mijn herkenbaarheid op de foto zorgt voor de categorisering als persoonsgegeven. Echter, een foto van een netwerkavond, vooral op een zakelijk medium als LinkedIn, heeft in principe als bedoeling de zakelijke wereld te informeren over een event. Hierdoor is de journalistieke exceptie vaak van toepassing en staat een succesvol beroep op de vrije nieuwsgaring open. De afweging van enerzijds het belang te kunnen delen dat jouw organisatie een netwerkevent had en anderzijds de impact van ‘exposure’ van iemand met een borrelnoot,  zal in beginsel het belang van informeren doen prevaleren. Dit betekent dat publicatie kan plaatsvinden zonder expliciete toestemming, zonder dat je dan de AVG-grenzen overschrijdt. – Wees uiteraard wel aardig en zoek de mooiste foto’s uit van je bezoekers van het event -.

;